ข้อกำหนดและเงื่อนไข

นโยบายด้านกฏหมาย และความเป็นส่วนตัว

ลิขสิทธิ์

แบรนด์และโลโก้ที่ใช้ในเว็บไซต์นี้ลงทะเบียนอย่างถูกต้องโดย บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้นำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ข้อความ หรือรูปภาพใดๆที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเป็นส่วนตัวเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร บริษัทฯ มีสิทธิ์ดำเนินการทางกฏหมายต่อผู้ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของเราจนถึงที่สุด

ความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูล บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงหรือการใช้เว็บไซต์ รวมถึงความเสียหายใด ๆ หรือไวรัสที่อาจติดไปถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ รวมถึงทรัพย์สินอื่นใดที่เกี่ยวข้องบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมและไม่คำนึงถึงสาเหตุหรือผลกระทบที่อาจเกิดจากการเข้าถึง การใช้เว็บไซต์และ / หรือการนำข้อมูลไปใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลที่ได้รับจากท่านเมื่อลงทะเบียน ใช้บริการ หรือติดต่อเรา จะถูกเก็บรักษาไว้ในฐานข้อมูลอย่างเป็นความลับ เราจะไม่เปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่สาม เราไม่ให้เช่า ขาย หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้อื่นหรือบริษัทอื่นแต่อย่างใด ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจากท่านจะเป็นประโยชน์กับเราเพื่อการวิจัยทางการตลาดเชิงสถิติ รวมถึงในการมอบข้อเสนอที่สอดคล้องกับความสนใจและความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้นในอนาคต ท่านสามารถเลือกลบหรือแก้ไขข้อมูลของท่านในระบบสมาชิกได้ตลอดเวลาโดยการล็อคอินเข้าไปทำรายการ ด้วยอีเมล์และรหัสผ่านที่ได้ลงทะเบียนไว้ กรณีที่เป็นการให้ข้อมูลผ่านทางแบบฟอร์มใดๆ อันมิสามารถดำเนินการแก้ไขหรือลบด้วยตนเองได้ ท่านสามารถแจ้งให้เราดำเนินการให้ได้ ทางอีเมล์ asusthailand.website@gmail.com

เงื่อนไขการใช้งาน

ผู้ใช้ตกลงที่จะไม่ส่งข้อมูลใด ๆ ผ่านทางเว็บไซต์นี้ที่อาจก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่งหรือทางอาญา และตกลงที่จะไม่ลงข้อมูลที่ผิดกฎหมาย ข้อมูลที่อาจบ่อนทำลายความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือข้อมูลที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงผ่านทางเว็บไซต์นี้

การเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ และเงื่อนไข

บริษัทฯ จะมีการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ และ เงื่อนไข การให้บริการเพื่อความเหมาะสมอยู่เสมอ โดยบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบผ่านทาง เว็บไซต์ หรือผ่านทางหน้าระบบการจัดการเว็บไซต์ โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า